Privacy- en cookieverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. TandPunt Mondzorg streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

 

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Bij het aangaan van de behandelovereenkomst geeft u automatisch toestemming voor het verwerken van uw gegevens.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • BSN;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • Uw verzekerden nummer
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens;
 • IP-adres

 

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

Doeleinden gegevensverwerking

 • De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • Het aanmaken en bijhouden van uw medisch dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het aanvragen van een machtiging bij uw zorgverzekeraar
 • Het verbeteren van onze dienstverlening, bijvoorbeeld een patiënttevredenheidsonderzoek, oproepen voor periodieke controle, afspraak herinnering;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Voor een aantal diensten maken wij gebruik van externe partijen die ons ondersteunen bij het leveren van de door u gevraagde dienst. Denk hierbij aan een tandtechnisch lab of bij het aanvragen van een machtiging bij uw zorgverzekeraar.

Uiteraard maken wij met deze partijen duidelijke afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens.

Bij de financiële afhandeling van uw betalingen maken wij gebruik van het factoringsbedrijf Infomedics. Met hen hebben wij een zogeheten verwerkersovereenkomst waarin wij afspraken hebben vastgelegd over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens.

Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

 

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Facturen die niet als medische behandelgegevens zijn aan te merken, bijvoorbeeld facturen van derde partijen, worden door de Praktijk gedurende een periode van 10 jaar bewaard in verband met de omzetbelasting. Wanneer dergelijke gegevens aan het medische dossier zijn gekoppeld zullen deze tevens 15 jaar bewaard worden.

 

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Hiertoe is er binnen de praktijk een Intern Privacy Beleid opgesteld en geïmplementeerd.

 

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

 

Het gebruik van cookies

 

Wij gebruiken cookies uitsluitend voor de correcte werking van onze praktijkwebsite. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld.

 

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan receptie@tandpuntmondzorg.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 0181-614614. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

 

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Praktijk TandPunt Mondzorg

S.IJ. van Eijken of G.W. Hameete

Jan Campertlaan 1

3201 AX Spijkenisse

receptie@tandpuntmondzorg.nl

tel nr: 0181 - 614 614